16. jaanuar 2015Juhatuse ja esindajatekogu ühisnõupidamine 19.08.2014

EKJÜ juhatuse ja esindajatekogu ühisnõupidamine toimus Lääne-Virumaal.

Osalesid: Ivo Eesmaa; Virge Ong; Heikki Järlik; Kristi Pettai; Ardi Küünal; Merle Hüva; Matti Martinson; Marko Rööpson; Ulvi Läänemets; Ain Siimann; Heidi Uustalu; Kersti Laastau; Ene Tannberg; Karin Kütt; Martin Kaasik;

Juhatas IVO EESMAA, protokollis Martin Kaasik

Päevakord:

1. Juhatuse 07.05 otsusega moodustatud töörühmade vahearuanded: 
a. Hariduspoliitika, õppekavad, õppematerjalid ­ H.Jõgi 
b. Organisatsiooni arendamine ­ V.Ong 
c. Koolituspoliitika, täienduskoolitus ­ H.Järlik 
d. Rahastamispoloiitika, juhtimispoliitika, koolijuhi staatus ­ I.Eesmaa 
Otsustati: Töörühma materjalid saadetakse kõigile eestseisuse liikmetele kokkuvõtted esitatakse novembri nõupidamisel.
2. Kohtumise ettevalmistamine minister J.Ossinovskiga.
Otsustati: esitada kohtumise peamiste teemadena: a. Koolide rahastamine, s.h. juhtimiskulu ja koolijuhi palk; b. Õppekava arendus, õppeprotsessi digitaliseerimine ja IT tark­ ja riistvara uuendamise toetamine; c. Tugiteenuste rahastamine ja erivajadusega lapsed tavakoolis. 
3. Teise poolaasta prioriteedid.
Otsustati: Korraldada üldkogu koos konverentsiga, esimese päeva alguses ka juhul, kui audiitorkontrolli aruannet ei ole võimalik üldkogule esitada.
4. Kohapeal algatatud asjad. 

EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association